ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Artikel 1
Elke leerling die zich inschrijft bij rijschool De Genade krijgt een inschrijvingsnummer. Daardoor wordt onderhavig reglement automatisch van kracht en aanvaardt de leerling de voorwaarden en verplichtingen, waar hij kennis van neemt, en verklaart hierbij deze ook begrepen te hebben. Het origineel wordt uitgehangen in het secretariaat en er wordt een kopie overhandigd aan de leerling bij ondertekening.

 

Artikel 2
Elke leerling die zich inschrijft voor de theorielessen, mag zich niet mengen in de lessen, op straffe van uitsluiting. In een dergelijke geval kan de leerling geen aanspraak maken op de reeds vooraf betaalde sommen, volgens de bepaling ‘geen uitzondering voor eigen fouten’. De rijschool behoudt zich het recht voor om een les theorie te annuleren, indien nodig. De leerling heeft het recht om een terugvordering daarvoor te vragen binnen de vooropgestelde termijn, behalve die contractueel bepaald zijn.

 

Artikel 3
Onder de praktijklessen wordt verstaan, de verplaatsingen tijdens de welke leerling plaatsneemt aan het stuur en de vereiste tijd om alle pedagogische, schematische en andere uitleg te verkrijgen. In het contract wordt ook verstaan: ‘Wat betreft de praktijklessen, is het zo dat de uren die de leerling doorbrengt op de openbare weg maar niet aan het stuur zit van het voertuig, niet worden meegerekend in het totaal aantal lesuren. Er zal daarom geen bedrag aangerekend worden, behalve die contractueel bepaald zijn.”

 

Artikel 4
Om alle misverstanden te voorkomen; alle afspraken gemaakt om praktijklessen te volgen of een praktisch examen af te leggen, die niet 2 werkdagen op voorhand (van maandag tot zaterdag) en 5 werkdagen (van maandag tot zaterdag) voor de examens, worden afgezegd, zullen aangerekend worden tenzij er sprake is van overmacht. Onder gevallen van overmacht wordt verstaan: overlijden van een familielid tot de tweede graad, dit moet per aangetekende zending gestuurd worden, op de eerste werkdag na afwezigheid op de rijschool, en uitzonderlijke gevallen kan de periode van 3 werkdagen herleid worden naar 1 werkdag door de directeur van de rijschool na evaluatie van de uitzonderlijke situatie. In geval van onenigheid betreffende gemaakte afspraken, zal enkel de laatste afspraaklijst in overweging genomen worden. Bij gebrek hieraan zal de door het secretariaat gemaakte planning gelden. Deze is gezaghebbend en primeert op alle andere bewijsmiddelen.

 

Artikel 5
In geval van overmacht, waarbij de les niet op normale wijze kan uitgevoerd worden (in panne liggen, ongeval, etc.) zal de lesuur op een andere dag en of tijdstip hernomen worden.

 

Artikel 6 
De cursussen zijn in principe betaalbaar bij de inschrijving. De cursussen worden als ondeelbaar geheel beschouwd. Er kan nooit sprake zijn van een vermindering of een terugbetaling (zelfs niet gedeeltelijk) indien de leerling het contract afbreekt. De tarieven van de prestaties hangen op de administratieve zetel en een kopie kan op een eenvoudige verzoek bekomen worden. In geval van annulering van de inschrijving voor de aanvang van de eerste theoretische of praktische les, zal een forfaitaire vergoeding aangerekend worden.

 

Artikel 7                                                                                                                                                                  Bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, zal het bedrag, zonderaankondiging verhoogd worden met een schadevergoeding ten bedrage van 30 percent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 75 euro. Het op deze verhoogde bedrag, geeft recht op een wettelijke interest, zonder ingebrekestelling, van 1.5% per maand met administratiekosten. Elk begonnen maand zal als een volledige maand beschouwd worden

 

Artikel 8
De rijschool behoudt zich het recht om ten alle tijden de uurregeling van de cursussen te veranderen en dat in het voordeel van de zogenaamde ‘prioritaire’ leerlingen (voorbeelden: rijbewijs dat binnenkort vervalt, afspraak voor praktische examen, etc.). De rijschool verbindt zich ertoe om een zeer goede service aan te bieden door rollend materiaal in goede staat ter beschikking te stellen, maar vooral door gemotiveerde en gediplomeerde instructeurs aan te bieden, die het mogelijk zullen maken om de door u vooropgestelde objectieven te behalen. In gevallen van problemen, voorstellen of meningsverschillen kan u deze melden aan uw instructeur of aan het secretariaat. Ze zijn er om u verder te helpen. Indien u alsnog niet tevreden bent, kan u zich altijd wenden tot de directeur of haar afgevaardigde, door een afspraak te maken op het secretariaat of door te bellen op 0466.25.37.68 of door ons een bericht per e-mail te sturen naar info@degenade.be. Elk verschil betreffende het besluit, geldigheid, interpellatie of uitvoering van dit contract en de overeenkomsten die daaruit vloeien wordt beheerst door het Belgisch Recht en behoren toe aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waar onze maatschappelijke zetel zich bevindt.

 

Artikel 9
Ik verklaar voldoende geïnformeerd te zijn dat na 20 uren praktijklessen (categorie B), mijn instructeur of de  directeur beslist om mij een bekwaamheidsattest af te leveren indien hij oordeelt dat ik voldoen en veilig met de auto op de baan kan.